Skip Ribbon Commands
Skip to main content

هلدینگ خلیج فارس

معرفی سامانه ارزیابی و پایش مدام توانمندی فرایندی شرکت‌های هلدینگ خلیج فارس

یکی از شاخص‌های کلیدی موفقیت در استقرار مناسب فرایندهای کسب‌وکار در سازمان‌ها، توجه به توانمندی فرایندی سازمان در وضعیت فعلی و هدف‌گذاری مناسب آن برای آینده است. سازمان نمی‌تواند به اهداف نهایی مدیریت فرایندهای کسب‌وکار دست یابد مگر آنکه قدم‌ها و مراحل آن را یکی‌یکی پشت سر گذارد. بی‌تردید وضعیت فرهنگ‌سازمانی، میزان دانش و آگاهی کارکنان از محتوای فرایندی، جایگاه سازمان در طیف وظیفه گرایی–فرایندگرایی و غیره عواملی است که موجب ایجاد تفاوت میان توانمندی فرایندی سازمان‌ها با یکدیگر می‌گردد. هدف‌گذاری محتوایی فرایندها، تعداد سطوح تعریف و مدیریت آنها و جاری‌سازی گسترده یا حوزه‌ای فرایندها همه، بستگی به سطح توانمندی فعلی فرایندها در سازمان خواهد داشت. ازاین‌رو سازمان می‌بایست پیش از شروع یک دوره مهندسی مجدد فرایندهای کسب‌وکار، سطح توانمندی فرایندی جاری آن را اندازه‌گیری نموده و برای آن به‌صورت مرحله‌ای هدف‌گذاری نماید.

 

راهنمای استفاده از سامانه

icons8-download-50.png 

آشنایی با مدل ارزیابی توانمندی فرایندی

icons8-download-50.png